ewidencja dróg

Ewidencja dróg i mostów

Ewidencja dróg i mostów 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów jest jednym z wielu obowiązków, nałożonych na każdego zarządcę drogi.

Do podstawowych aktów prawnych, regulujących tryb, zakres i sposób prowadzenia działań związanych z ewidencją dróg i obiektów mostowych należy zaliczyć:

  1. Ustawę Prawo budowlane (art.62-64)
  2. Ustawę o drogach publicznych (art.20)
  3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 47a)
  4. Rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582 z dnia 25.04.2005 r.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67 poz.583 z dnia 25.04.2005 r.)

Posiadanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, tj. książek dróg i książek obiektów mostowych wraz z odpowiednimi wykazami, pozwala nie tylko na spełnienie wymogów nałożonych przez ustawodawcę w tym zakresie, ale wpływa również na jakość i standard zarządzania mieniem drogowym i mostowym danej jednostki administracyjnej. Zgromadzone na tej podstawie informacje i parametry techniczne powinny stanowić punkt wyjścia do podejmowania wszelkich decyzji związanych z utrzymaniem sieci dróg i obiektów mostowych.

Ewidencja dróg

Do najczęściej stosowanych standardów gromadzenia i przechowywania danych na potrzeby ewidencji dróg, zgodnie z przytoczonymi przepisami, można zliczyć przede wszystkim:

  • standard liniowy szczególnie często stosowany w przypadku gromadzenia danych o sieciach zamiejskich, polegający na dowiązywaniu danych o elementach zlokalizowanych w korytarzu drogi (zgodnie z wymogiem wynikającym wprost z obowiązujących przepisów) do przyjętego pikietaża danego odcinka (drogi). Stosowane w tym przypadku techniki pomiaru i kodowanie danych mogą być bardzo proste, a ich użycie nie wymaga od ekip wykonujących takie pomiary szczególnie specjalistycznych kwalifikacji lub posługiwania się wysoko zaawansowanym technologicznie sprzętem. Wynikający z przepisów zakres danych, poziom szczegółowości oraz dokładność ustalania lokalizacji poszczególnych elementów drogi oraz powiązanych z nimi informacji, są wystarczające dla ich praktycznego wykorzystywania w procesach zarządzania drogami wszystkich kategorii. Wśród oprogramowania dystrybuowanego przez naszą firmę, obsługującego bazy danych opracowane w standardzie liniowym możemy wyróżnić przede wszystkim program SIBView5 wraz z odpowiednimi modułami tematycznymi;
  • standard obiektowy ze względu na możliwość dokonywania opisu niejednokrotnie bardzo skomplikowanych kształtów elementów zlokalizowanych w korytarzu drogi, częściej wykorzystywany przez administracje dróg na terenach miast. Standard ten bazuje zarówno na mapie zasadniczej w postaci cyfrowej, jak i na danych pozyskanych na podstawie stosowanego ostatnio coraz powszechniej scanningu laserowego. Efektem finalnym dokonanej wektoryzacji danych ewidencyjnych, uzupełnionej o odpowiednią weryfikację jej elementów w terenie, jest baza danych drogowych, na którą składają się różnorodne warstwy tematyczne, pozwalające na wierne odwzorowanie kształtów oraz usytuowanie poszczególnych elementów drogi w terenie, pod warunkiem, że prace te realizowane są w technologii GIS (ang. Geographic Information System). Do opracowania i późniejszej aktualizacji warstw zasobu danych drogowych konieczne jest jednak posiadanie przez zarządcę drogi odpowiednio wykwalifikowanego personelu oraz specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Rozwiązaniem odpowiednim do obsługi obiektowej bazy danych drogowych jest m. in. dostarczane do klienta przez naszą firmę oprogramowanie EwidGIS.

Rozwiązania informatyczne i usługi oferowane przez naszą firmę w tym zakresie pozwalają na swobodny wybór i korzystanie z każdego z wymienionych standardów w unikatowy sposób łącząc ich zalety.

 

Standard obiektowy gromadzenia drogowych danych ewidencyjnych – program EwidGIS

 

Ewidencja obiektów mostowych

W ramach realizacji zadań związanych z wykonaniem ewidencji obiektów mostowych oferujemy założenie:

  • Książek Obiektów Mostowych – dla mostów
  • Książek Obiektów Budowlanych – dla przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 150 cm, usytuowanych pod drogami gminnymi
  • Wykazu Obiektów Mostowych i Wykazu Przepustów

 

Książka Obiektu Mostowego – fragment