Organizacja i bezpieczeństwo ruchu

Organizacja i bezpieczeństwo ruchu

 

Sprawny i bezpieczny system układu drogowego

Zapewnienie aktualności i kompletności rozwiązań organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu w obrębie danej sieci dróg jest jednym z podstawowych obowiązków każdego zarządcy drogi. Dotyczy to zarówno kwestii związanych z  projektami stałej i czasowej organizacji ruchu, jak i polityki parkowania oraz pomiarów i analiz natężeń ruchu w powiązaniu z oceną warunków bezpieczeństwa ruchu na danej sieci drogowej.

Podstawą prowadzonych w tym zakresie działań są następujące akty prawne:

  • ustawa z dna 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2005 nr 108, poz. 908. z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. „W sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. „W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2003 nr 220, poz. 2181)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. „W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem” (Dz. U. z 2003 nr 177, poz. 1729)

Projekty organizacji ruchu

W ramach naszej działalności opracowujemy projekty organizacji ruchu (stałej i czasowej) i przeprowadzamy związane z tym inwentaryzacje oznakowania, pomiary ruchu oraz zajmujemy się wszelkimi sprawami, związanymi z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Projekty organizacji ruchu wykonujemy m.in. wykorzystując technologie CAD i pokrewne.

W zakresie czasowych organizacji ruchu wykonujemy opracowania związane np. ze zmianami w ruchu, spowodowanymi koniecznością przeprowadzenia prac remontowych, czasowych zajęć pasa drogi, czasowych wyłączeń poszczególnych fragmentów dróg/ulic lub całych fragmentów danego układu drogowo-ulicznego.

Pomiary natężenia ruchu

Wykonujemy różnego rodzaju pomiary natężenia ruchu, analizy struktury rodzajowej potoków ruchu oraz analizy warunków bezpieczeństwa ruchu, obejmujące swym zakresem:

  1. wytypowane punkty (węzły) sieciowe
  2. odcinki pomiarowe (międzywęzłowe)
  3. fragmenty układu drogowo-ulicznego (podsieci)
  4. miejsca szczególne (przejazdy kolejowo-drogowe, przejścia dla pieszych itp.)

Koncepcje uspokojenia ruchu i strefy parkowania

Szczególnie aktywnie współdziałamy także w zakresie wdrażania rozwiązań związanych z tzw. uspokojeniem ruchu, wprowadzaniem rozwiązań typu „strefa 30 km/h”, porządkowaniem spraw związanych z parkowaniem oraz poprawą warunków w zakresie bezpieczeństwa na drogach. W ramach prowadzonej działalności tworzymy kompleksowe i nowoczesne rozwiązania polegające m.in. na wprowadzaniu zmian w istniejącej na danym terenie organizacji.

Problematyka uspokojenia ruchu realizowana przez naszą firmę obejmuje m.in.:

  • identyfikację podstawowych problemów komunikacyjnych i problemów bezpieczeństwa ruchu w obrębie danego obszaru
  • koncepcje uspokojenia ruchu i wdrożenia rozwiązań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach lokalnych oraz eliminację ruchów tranzytowych, nie związanych z danym obszarem

Transcomp – organizacja i bezpieczeńśtwo ruchu

Dzięki doskonale wyszkolonej kadrze i bogatemu zapleczu technicznemu wykonujemy kompleksowe projekty organizacji ruchu, pomiary natężenia ruchu drogowego wraz z przygotowaniem pełnej wymaganej dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie i z powodzeniem kształtować standardy rozwiązań drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Stała i czasowa organizacja ruchu

Wykonujemy oraz wdrażamy projekty docelowego oznakowania pionowego i poziomego dróg. Wykonujemy również projekty czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczamy budowy, remonty, modernizacje i organizujemy objazdy drogowe. Posiadamy odpowiednie zaplecze kadrowe, aby sprostać tym wyzwaniom, zapewniając równocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Wymagana dokumentacja

Podstawowym dokumentem, który przygotowujemy w ramach tej części naszej działalności, jest projekt organizacji ruchu. Nasze projekty organizacji ruchu zawierają w sobie zarówno elementy oznakowania poziomego i pionowego, sygnalizacji świetlnej jak również innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu na drogach.

Organizacja ruchu