Ocena stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni jako działanie eksperckie

Aby w procesie zarządzania drogami móc skuteczniej wykorzystywać środki finansowe, często konieczne jest dysponowanie bardziej rozbudowaną informacją o aktualnym stanie nawierzchni. Sam przegląd okresowy stanu technicznego drogi nie daje szczegółowej informacji dotyczącej stanu nawierzchni jezdni. Na etapie przeglądu dróg nie ma potrzeby dokonywania tak specjalistycznej oceny. W praktyce ocena stanu nawierzchni powinna być traktowana jako działanie eksperckie, uszczegóławiające informacje uzyskane w ramach prowadzonych przeglądów dróg bądź też wykonywane w celu uzyskania precyzyjnej informacji o stanie nawierzchni jezdni dla potrzeb innych zadań.

System oceny stanu nawierzchni

Najprostszą i wielu przypadkach najszybszą do zastosowania na ograniczonych zakresach sieci drogowej metodą jest wizualna ocena stanu nawierzchni, która m.in. pozwala na oszacowanie wpływu ilości i skali występowania wybranych grup uszkodzeń (ubytków, spękań, łat, itd.) na ostateczną ocenę podstawowego elementu składowego drogi, jakim jest jezdnia.

Pamiętać jednak przy tym należy, że zasadniczą trudnością, związaną z oceną wizualną nawierzchni jezdni, jest zagwarantowanie obiektywności i powtarzalności sposobu oceny (wyników) w ramach wykonywanego przeglądu poprzez odpowiednie przygotowanie merytoryczne oceniającego.

Stan nawierzchni dróg – ocena

Jedną ze stosowanych metod oceny wizualnej stanu nawierzchni jezdni jest metoda BIKB-IBDM, której współautorem jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Rozwiązanie to cechuje bezpośrednie dowiązywanie gromadzonych danych o stanie jezdni do istniejącego systemu referencyjnego oraz minimalizacja wpływu subiektywnej oceny poszczególnych parametrów ocenianych w kolejnych kampaniach pomiarowych. Dzięki temu uzyskiwane wyniki są porównywalne ze sobą.

Firma TRANSCOMP posiada wymaganą do stosowania tej metody licencję oraz odpowiednio przeszkolony personel. Jesteśmy także jednostką uprawnioną do organizacji szkoleń w zakresie stosowania i wykorzystania metody BIKB-IBDM oraz jedynym uprawnionym dystrybutorem programu ARKUSZ, wspomagającego tę metodę.

Udział w organizowanych przez nas szkoleniach daje możliwość uzyskania zaświadczenia potwierdzającego jego ukończenie oraz prawo do jej stosowania.

 

Prezentacja wyników oceny stanu nawierzchni jezdni – metoda BIKB-IBDM

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad i możliwości uzyskana certyfikatu i licencji uprawniających do komercyjnego wykorzystywania metody BIKB‑IBDM prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.