Przeglądy okresowe dróg

Przeglądy dróg i mostów

 

Przeglądy dróg i mostów jako element zarządzania drogami

Wykonywanie okresowych przeglądów dróg i obiektów mostowych to jedno z najważniejszych zadań związanych z zarządzaniem drogi i mostami. Informacje uzyskane w ramach tych działań powinny stanowić punkt wyjścia do podejmowania wszelkich decyzji związanych z bieżącym utrzymaniem, jak i planowanymi remontami dróg i mostów.

Przeglądy dróg

Podstawowe wymogi formalne, określające warunki i zakres wykonywania przeglądów dróg, wynikają przede wszystkim z następujących aktów prawnych:

 • Ustawy Prawo Budowlane  (art. 62 ust. 1, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
 • Ustawy o drogach publicznych  (art. 20 pkt. 10, Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.)

W ramach kontroli stanu technicznego dróg systematycznie należy przeprowadzać następujące typy przeglądów:

 • BIEŻĄCE – przeprowadzane dla całej sieci dróg, dla których uwagi i zalecenia należy potwierdzić wpisem do Dzienników objazdów
 • PODSTAWOWE (okresowe kontrole roczne) – przeprowadzane dla każdej drogi oddzielnie, których wyniki należy opracować w postaci protokołów z przeglądu i wykazów stanowiących załączniki do odpowiednich książek dróg
 • ROZSZERZONE (okresowe kontrole 5-letnie) – przeprowadzane dla każdej drogi oddzielnie i dokumentowane w sposób analogiczny do przeglądów podstawowych

Firma TRANSCOMP na podstawie wieloletnich doświadczeń wypracowała unikalną metodykę przeprowadzania przeglądów okresowych dróg, która opiera się na dowiązywaniu wszelkich informacji związanych ze stanem dróg do opracowanego uprzednio systemu referencyjnego. Wszystkie elementy drogi, podzielone na grupy tematyczne (w tym. m.in. jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie, organizacja ruchu itd.) podlegają ocenie zgodnie z określoną skalą ocen i ustalonymi kryteriami. W przypadku przeglądów podstawowych drogi oceniane są pod kątem technicznym. W ramach przeglądów rozszerzonych dróg, oprócz oceny technicznej drogi, dokonuje się również oceny stopnia przydatności do użytkowania drogi oraz oceny jej walorów estetycznych i stanu jej otoczenia.

Rezultatem tak opracowanego materiału każdorazowo są wymagane przepisami:

 • protokoły z przeglądu – sporządzone oddzielnie dla każdej drogi
 • wykazy protokołów – stanowiące załączniki do odpowiednich książek dróg

oraz dodatkowo

 • analiza statystyczna wyników przeprowadzonego przeglądu dróg
 • mapa tematyczna – opracowana dla wybranej grupy elementów drogi, prezentująca wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonego przeglądu
 • baza danych zawierająca wyniki przeprowadzonego przeglądu dróg obsługiwana przez opracowane specjalnie w tym celu oprogramowanie OSD (Ocena Stanu Dróg)

UWAGA:
W przypadku zaistnienia konieczności uszczegółowienia zakresu lub zwiększenia stopnia dokładności informacji, uzyskanych w ramach wykonywanego przeglądu okresowego drogi (przykładowo w odniesieniu do elementu drogi, jakim jest jezdnia), często dodatkowo podejmowane są tzw. działania eksperckie, uzupełniające wynik przeglądu, zapisany w protokole. Do działań takich zaliczyć można na przykład wizualną ocenę stanu nawierzchni, wykonaną według metody BIKB-IBDM.

 

Fragment protokołu rozszerzonego (5-letniego) przeglądu drogi – metoda TRANSCOMP

Przeglądy obiektów mostowych

Kontrola okresowa stanu technicznego obiektów mostowych wykonywana przez nasza Firmę jest zgodna z:

 • Ustawą Prawo Budowlane  (art. 62 ust. 1, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
 • Zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku wprowadzającym do stosowania „Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich”
 • Zarządzeniem nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 roku wprowadzającym do stosowania „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”

 

Fragment protokołu rozszerzonego (5-letniego) przeglądu obiektu mostowego