Przeglądy okresowe dróg

Przeglądy okresowe dróg

 

Przeglądy dróg i mostów 

Wykonywanie okresowych przeglądów dróg i obiektów mostowych to jedno z najważniejszych zadań związanych z zarządzaniem drogi i mostami. Informacje uzyskane w ramach tych działań powinny stanowić punkt wyjścia do podejmowania wszelkich decyzji związanych z bieżącym utrzymaniem, jak i planowanymi remontami dróg i mostów.

Przeglądy dróg

Podstawowe wymogi formalne, określające warunki i zakres wykonywania przeglądów dróg, wynikają przede wszystkim z następujących aktów prawnych:

 • Ustawy Prawo Budowlane  (art. 62 ust. 1, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
 • Ustawy o drogach publicznych  (art. 20 pkt. 10, Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.)

W ramach kontroli stanu technicznego dróg systematycznie należy przeprowadzać następujące typy przeglądów:

 • BIEŻĄCE – przeprowadzane dla całej sieci dróg, dla których uwagi i zalecenia należy potwierdzić wpisem do Dzienników objazdów
 • PODSTAWOWE (okresowe kontrole roczne) – przeprowadzane dla każdej drogi oddzielnie, których wyniki należy opracować w postaci protokołów z przeglądu i wykazów stanowiących załączniki do odpowiednich książek dróg
 • ROZSZERZONE (okresowe kontrole 5-letnie) – przeprowadzane dla każdej drogi oddzielnie i dokumentowane w sposób analogiczny do przeglądów podstawowych

Firma TRANSCOMP na podstawie wieloletnich doświadczeń wypracowała unikalną metodykę przeprowadzania przeglądów okresowych dróg, która opiera się na dowiązywaniu wszelkich informacji związanych ze stanem dróg do opracowanego uprzednio systemu referencyjnego. To rozwiązanie bardzo ułatwia optymalne zarządzanie drogami.  Wszystkie elementy drogi, podzielone na grupy tematyczne (w tym. m.in. jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie, organizacja ruchu itd.) podlegają ocenie zgodnie z określoną skalą ocen i ustalonymi kryteriami. W przypadku przeglądów podstawowych drogi oceniane są pod kątem technicznym. W ramach przeglądów rozszerzonych dróg, oprócz oceny technicznej drogi, dokonuje się również oceny stopnia przydatności do użytkowania drogi oraz oceny jej walorów estetycznych i stanu jej otoczenia.

Rezultatem tak opracowanego materiału każdorazowo są wymagane przepisami:

 • protokoły z przeglądu – sporządzone oddzielnie dla każdej drogi
 • wykazy protokołów – stanowiące załączniki do odpowiednich książek dróg

oraz dodatkowo

 • analiza statystyczna wyników przeprowadzonego przeglądu dróg
 • mapa tematyczna – opracowana dla wybranej grupy elementów drogi, prezentująca wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonego przeglądu
 • baza danych zawierająca wyniki przeprowadzonego przeglądu dróg obsługiwana przez opracowane specjalnie w tym celu oprogramowanie OSD (Ocena Stanu Dróg)

UWAGA:
W przypadku zaistnienia konieczności uszczegółowienia zakresu lub zwiększenia stopnia dokładności informacji, uzyskanych w ramach wykonywanego przeglądu okresowego drogi (przykładowo w odniesieniu do elementu drogi, jakim jest jezdnia), często dodatkowo podejmowane są tzw. działania eksperckie, uzupełniające wynik przeglądu, zapisany w protokole. Do działań takich zaliczyć można na przykład wizualną ocenę stanu nawierzchni, wykonaną według metody BIKB-IBDM.

 

Fragment protokołu rozszerzonego (5-letniego) przeglądu drogi – metoda TRANSCOMP

Przeglądy obiektów mostowych

Kontrola okresowa stanu technicznego obiektów mostowych wykonywana przez nasza Firmę jest zgodna z:

 • Ustawą Prawo Budowlane  (art. 62 ust. 1, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
 • Zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku wprowadzającym do stosowania „Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich”
 • Zarządzeniem nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 roku wprowadzającym do stosowania „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”

Fragment protokołu rozszerzonego (5-letniego) przeglądu obiektu mostowego

 

Dlaczego należy przeprowadzać regularne kontrole dróg?

Obowiązujące przepisy stanowią, że każdy zarządca drogi publicznej (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej) jest zobowiązany do bieżącego i okresowego kontrolowania stanu technicznego administrowanych przez siebie dróg. Regularnie przeprowadzane przeglądy stanu nawierzchni jezdni, chodników oraz innych jej elementów pozwalają na efektywne zaplanowanie i ekonomiczne zarządzanie środkami finansowymi, przeznaczonymi na utrzymanie dróg. Profesjonalnie wykonana kontrola bywa też często podstawą do podjęcia konkretnych decyzji związanych z bieżącym utrzymaniem i planowanymi remontami drogowymi.

Przeglądy dróg- dokumentacja

W ramach przeprowadzanych bieżących, rocznych oraz rozszerzonych kontroli stanu dróg, opracowujemy i przekazujemy szczegółowe protokoły. Zawierają one dokładne informacje, dotyczące konkretnej drogi, w tym m.in. oceny stanu nawierzchni, oceny estetyki drogi i jej otoczenia oraz na przykład stanu odwodnienia dróg. W protokole znajdują się również dane na temat oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania poboczy (nieutwardzonych i utwardzonych), skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Dokumentacja obejmuje ponadto ocenę prawidłowości montażu oznakowania. W ramach dokonywanych przeglądów, wykonujemy również wpisy informacji do Tabeli 5 Książki Drogi. Przedstawiamy zdjęcia nawierzchni oraz – opcjonalnie – poglądowe fotografie korytarza drogi. Jako materiał uzupełniający opracowujemy i przekazujemy dodatkowo na przykład mapy stanu nawierzchni dróg.

Wszystkie powyższe  działania są prowadzone w bezpośrednim powiązaniu z istniejącym opisem danej sieci drogowej przez system referencyjny

Okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich

Wykonujemy kontrole roczne oraz pięcioletnie. Przegląd podstawowy (kontrola roczna) jest dokonywany celem oceny i rejestracji bieżącego stanu technicznego danego obiektu. Określane są w nim również warunki bezpiecznej eksploatacji, a także potrzeby i zakres koniecznych robót w ramach aktualnego utrzymania i ewentualnych remontów.

Z kolei przegląd rozszerzony (kontrola pięcioletnia) wykonuje się w celu oceny i rejestracji bieżącego technicznego stanu mostu, a także jego przydatności do użytkowania oraz oceny estetyki mostu i jego otoczenia. Ponadto przegląd ma za zadanie określić warunki potrzeb i obowiązkowych robót w zakresie remontów oraz utrzymania, jak również warunków bezpiecznego eksploatowania obiektu.

W ramach kontroli sprawdzamy i oceniamy m.in. ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni oraz części przeznaczonej do ruchu rowerowego. Wykonujemy ewidencję zarówno w formie papierowej, jak też elektronicznej. Opracowana przez nas książka obiektu mostowego zawiera wszelkie niezbędne i wymagane formularze oraz fotograficzną dokumentację.

W przypadku zainteresowania klienta, oferta naszej firmy obejmuje również usługi dodatkowe, m.in. z zakresu szczegółowej kontroli oraz ekspertyz drogowych obiektów inżynierskich

Wszystkie przeglądy mostów i innych drogowych obiektów inżynierskich są prowadzone m.in. zgodnie z zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku wprowadzającym do stosowania „Instrukcję przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” oraz zgodnie z zarządzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 roku, wprowadzającym do stosowania „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”.

Dziennik objazdu dróg

Przeglądy bieżące (tzw. objazdy) dróg, które wykonuje nasza firma, polegają w pierwszym rzędzie na sukcesywnie przeprowadzanej kontroli ich stanu technicznego i warunków bezpieczeństwa, panujących na kontrolowanych drogach oraz odnotowywanie ewentualnych uszkodzeń, ubytków lub nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego. Wyniki i spostrzeżenia z przeprowadzonego przeglądu bieżącego, dokumentujące zauważone usterki, braki lub uszkodzenia wraz z ich lokalizacją   oraz ewentualne zalecenia pokontrolne i proponowane terminy ich realizacji zapisywane są w Dzienniku objazdu dróg. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, dodatkowo sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, uzupełniająca odpowiednie wpisy. W przypadku stwierdzenia istotnych zagrożeń dla użytkowników drogi, osoby wykonujące dany objazd bezzwłocznie informują o takim przypadkach uprawnionych przedstawicieli Zarządcy drogi.

Wypełniany przez nas Dziennik objazdu dróg stanowi istotne uzupełnienie stanu wiedzy Zarządcy dróg w kontekście ewentualnej analizy potrzeby podjęcia decyzji, dotyczących przeprowadzenia proponowanych prac lub odpowiedniego oznakowania rejonów, w których stwierdzono nieprawidłowości, mogące stanowić zagrożenie w ruchu drogowym.

Bieżące kontrole (objazdy) dróg powinno się prowadzać sukcesywnie i cyklicznie na przestrzeni całego roku, co jest szczególnie ważne po okresie zimowym lub przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak np. powodzie, gwałtowne burze, długotrwałe upały itp.