System referencyjny dróg

System referencyjny

 

System referencyjny

System referencyjny jest powszechnie stosowaną metodą jednoznacznego opisu sieci dróg i istniejących w jej obrębie wzajemnych powiązań, która wynika z aktualnie obowiązujących przepisów.

Jest on solidną podstawą dla prowadzenia wszelkich działań związanych z nowoczesnym zarządzaniem drogami, w tym również z gromadzeniem i kodowaniem danych drogowych nie tylko na potrzeby ewidencji dróg, ale również dla innych celów, bezpośrednio związanych z procesem efektywnego zarządzania daną siecią drogową i z jej utrzymaniem.

Podstawową zasadą kształtowania każdego modelu sieci drogowej jest podział danej drogi na następujące po sobie odcinki międzywęzłowe, ograniczone punktami węzłowymi. Niezależnie od istniejącego kilometraża całej drogi (kilometraża globalnego), każdy odcinek międzywęzłowy na danej drodze posiada własny pikietaż (kilometraż lokalny), w dowiązaniu do którego zapisywane są w bazie danych drogowych wszelkie dane, związane z daną drogą (np. dane ewidencyjne) i z jej funkcjonowaniem (np. dane o ruchu, dane o stanie, dane o zajęciu pasa drogi, dane o wypadkach i kolizjach, dane z przeglądów technicznych lub okresowych itp.).

Podział drogi na następujące po sobie kolejne odcinki międzywęzłowe minimalizuje ewentualny zakres negatywnych skutków, jakie w bazie danych drogowych mogą wywoływać niejednokrotnie zdarzające się zmiany, wprowadzane w istniejącym układzie powiązań drogowych lub zmiany w przebiegach poszczególnych dróg. W przypadku posługiwania się mapą sieci drogowej aktualizacja danych po korekcie przebiegu drogi lub zmiana dotycząca jej numeracji  w zasadzie może być dokonana automatycznie i co istotne bez jakiegokolwiek niebezpieczeństwa utraty informacji lub danych do niej przypisanych.

Z opracowanego i wdrożonego dla danej sieci dróg systemu referencyjnego mogą również korzystać inne służby działające w jej obrębie, takie jak:

  • policja
  • pogotowie ratunkowe
  • straż pożarna
  • służby techniczne itp.

co niejednokrotnie wydatnie przyczynia się nie tylko do poprawy warunków ich funkcjonowania, ale i do poprawy możliwości koordynacji ich działania oraz do poprawy warunków dla wzajemnej wymiany informacji różnego typu, w tym również do wymiany informacji  i danych z administracja drogową.

Korzystanie z jednolitego i spójnego standardu rozwiązania systemu referencyjnego w zarządzaniu daną siecią drogową umożliwia także i w znacznym stopniu usprawnia swobodną i pełną wymianę danych pomiędzy zarządcami dróg (administracjami podsieci dróg tych samych lub różnych kategorii) w obrębie danego obszaru (jednostki administracyjnej).

Model sieci drogowej jest rozwiązaniem niezwiązanym z konkretną platformą informatyczną. Jego uniwersalność polega między innymi na tym, że wymiana danych pomiędzy niezależnymi od siebie standardami obsługi informatycznej danych drogowych staje się dużo prostsza.

 

Przykład systemu referencyjnego opracowanego na podkładzie działek ewidencyjnych