Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej

 

GIS w zarządzaniu drogami

Systemy Informacji Przestrzennej (SIP) to w ostatnich latach jedne z najprężniej rozwijających się systemów informacyjnych na całym świecie. Różnorodność i złożoność danych przestrzennych, w tym również danych o drogach, zrodziły potrzebę ich uporządkowania. Podstawowym celem ich tworzenia jest zatem zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do informacji zlokalizowanych w przestrzeni, a także możliwości ich zestawiania i analizowania.

U podstaw każdego Systemu Informacji Przestrzennej znajduje się informacja przestrzenna. Zbiór powiązanych ze sobą informacji, odnoszących się do określonych obiektów zlokalizowanych w przestrzeni, tworzy bazy danych przestrzennych. Przy wykorzystaniu oprogramowania technologii GIS (ang. Geographic Information System) informacje zgromadzone w bazach danych mogą być w łatwy i wygodny sposób udostępniane, przetwarzane i wizualizowane.

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek samorządowych, Biuro Badawczo Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRANSCOMP Sp. z o.o., oferuje m.in. realizację prac, polegających na porządkowaniu  dowolnych danych przestrzennych, odnoszących się do obszaru konkretnej jednostki, w tym również danych opisujących sieć drogową i związane z nią elementy. Dzięki opracowaniu baz danych przestrzennych, odnoszących się do konkretnych informacji o elementach drogi i pasa drogowego, użytkownicy takiego zasobu mogą w łatwy i szybki sposób uzyskać interesujące ich informacje.

Należy podkreślić, że oferowany przez Biuro standard działań jest w pełni kompatybilny z innymi bazami danych, opracowanymi w środowisku GIS. Przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania, użytkownik może łączyć i zestawiać dowolne informacje przestrzenne, zarówno te odnoszące się np. do ewidencji dróg, jak i danych o stanie dróg z elementami planów zagospodarowania przestrzennego, danymi o ewidencji gruntów i budynków, infrastrukturze, czy też  danymi czerpanymi ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Analiza działek drogowych zlokalizowanych w obrębie pasa progowego – program EBDP